Get Adobe Flash player
 
 

ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ใบอนุญาตเลขที่  ฆพ. 754/2558

 

"คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้"